WHY TPGA ?

            สถาบันพัฒนาบุคคลากรเพื่อภาครัฐ THALAND PERSNAL GOVERNMENT ACADAMY (TPGA) เกิดขึ้นจสกความร่วมมือ

ของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทบาลัยชื่อดัง และเชื่อถือได้ ที่มีแนวคิดที่จะพัฒนาบุคคลากรที่มีความตั้งใจในการรับใช้ชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย์ ให้เข้าเป็นราชการในทุกองค์กรของภาครัฐ ภายใต้ราชอาณาจักรไทย ไม่ว่าจะเป็น ส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค ส่วนจังหวัด

และส่วนของประเทศ จึงจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคคลากรเพื่อภาครัฐ THALAND PERSNAL GOVERNMENT ACADAMY (TPGA) ขึ้นเพื่อ

เป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูล ข่าวสาร และตอบคำถามที่ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นจริง รวมถึงการผลิตคู่มือการสอบ และแนวข้อสอบที่ตรง

กลุ่มเป้าหมาย สมารถใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ (VISION)  : ส่งเสริม สนับสนุน ค้นหา บุคคลากรเพื่อภาครัฐในทุกตำแหน่ง

                       และสายงาน เพื่อให้บุคคลากรได้รับโอกาสที่ดี และเป็นผู้มีคุณภาพ

พันธกิจ (MISSION) : ส่งเสริม สนับสนุน บุคคลากรภาครัฐให้มีโอกาสที่ดี และมีคุณภาพ

                        ส่งเสริมให้บุคคลากรภาครัฐ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ

                        ที่เหมาะสม

เป้าประสงค์ (GOAL) : บุคคลากรภาครัฐได้รับโอกาสที่เหมาะสม ทั่วถึง และมีคุณภาพ

                        เสริมสร้างความเข้มแข็งให้บุคคลากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ

                        เพื่อให้เกิดศักยภาพ ได้รับการพัฒนาด้วยคุณธรรม จริยธรรม

                        และเป็นบุคคลากรอันพึงประสงค์

ABOUT US >

สถาบันพัฒนาบุคคลากรเพื่อภาครัฐ THALAND PERSNAL GOVERNMENT ACADAMY (TPPA) เกิดขึ้นจสกความร่วมมือของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทบาลัยชื่อดัง และเชื่อถือได้ ที่มีแนวคิดที่จะพัฒนาบุคคลากรที่มีความตั้งใจในการรับใช้ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เข้าเป็นราชการในทุกองค์กรของภาครัฐ ภายใต้ราชอาณาจักรไทย ไม่ว่าจะเป็น ส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค ส่วนจังหวัดและส่วนของประเทศ จึงจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคคลากรเพื่อภาครัฐ THALAND PERSNAL GOVERNMENT ACADAMY (TPPA) ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูล ข่าวสาร และตอบคำถามที่ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นจริง รวมถึงการผลิตคู่มือการสอบ และแนวข้อสอบที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย สมารถใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบัน

ติดต่อสอบถาม >

โทร: 084-651-4190

โทร: 062-474-2451

บริษัทเทเลพลัส มีเดีย จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 205/2 หมู่ที่ 5
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ   จังหวัดสมุทปราการ